top of page

Veřejné smluvní podmínky

VSP 

VEŘEJNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Nataliya Medynská vydává dle Občanského zákoníku tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“).
Tyto VSP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, dodávání, provozování, změně, ukončení a stornování služeb Dodavatele.
Objednáním nebo užíváním našich placených služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami a stáváte se naším zákazníkem, dále jako Objednatel. Pečlivě si je prosím přečtěte.


Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s Dodavatelem smlouvu o spolupráci prostřednictvím objednávky služeb a v rámci těchto VSP.
Objednání služby můžete provést různými způsoby. Písemně prostřednictvím naší e-mailové schránky, písemně prostřednictvím některého z našich komunikačních kanálů na sociálních sítích (Meta, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Messenger), uzavřením a podpisem smlouvy o spolupráci na osobní schůzce s naším zástupcem, nebo telefonicky.

Zavazujeme se, že každé objednání služby budete mít u nás zdokumentováno.
Tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“) jsou trvale veřejně přístupné na portálech, stránkách a službách Dodavatele.

Používání služeb

Při objednání a používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami a podmínkami, které jsou v rámci služeb k dispozici

a to bez výhrad.
Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby je možné vyžívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami.
Smlouva o spolupráci představuje právně platnou rámcovou platformu, pro objednání a využívání služeb Dodavatele, konkrétně specifikovanou ve znění těchto VSP.


Většina z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení.
V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.

Zasílání některých informací můžete zrušit.
Ve službách používáme i služby třetích stran. Berte prosím na vědomí, že neručíme za formu a způsob zobrazování těchto služeb, jako neručíme ani za obsah vámi (Objednatelem) prezentovaný a nejsme povinni zkoumat, zda neporušuje práva třetích stran.
Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Objednání služeb
Služby si u nás můžete objednat pouze závazně dle těchto VSP a to těmito formami:
písemné objednávky zaslané na poštovní nebo emailovou adresu Dodavatele.
Telefonickou objednávkou – distanční formou, prostřednictvím aktivní nebo pasivní telefonické podpory Dodavatele

a klientské linky ústní nebo písemnou objednávkou v kanceláři Dodavatele.

Prostřednictvím komunikačních kanálů na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, Messenger, WhatsApp zasláním soukromé zprávy.


Uhrazením faktury na bankovní účet Dodavatele s objednáním služeb závazně a výslovně souhlasíte. 

Uhrazením faktury na bankovní účet Dodavatele závazně souhlasíte  s těmito VSP a uzavíráte Smlouvu o spolupráci ve znění aktuálních VSP k datu uhrazení faktury.

Objednatel prohlašuje, že rozumí těmto VSP i poskytovaným službám Dodavatele a na základě toho si objednává služby nebo dílo od Dodavatele k užívání a uzavírá s ním tuto Smlouvu o spolupráci.


Plnou odpovědnost za porozumění těmto VSP Dodavatele nese v případě objednání Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Objednatel prohlašuje, že se s těmito VSP seznámil před objednáním si konkrétní služby nebo díla a že Dodavatel tyto VSP zpřístupnil.

Telefonická podpora Dodavatele navrhuje distančně Objednateli uzavřít Smlouvu o spolupráci. Objednatel může s návrhem souhlasit objednáním služeb za cenu stanovenou v objednávce. Pokud Dodavatel smlouvu písemně nezruší do 25 hodin od objednání Objednatelem, má se za to, že s návrhem smlouvy Dodavatel souhlasí bez výhrad a zavazuje se dodat objednané služby řádně v termínu.

Odkazováním platným internetovým odkazem nebo slovním poukazem na místo, kde se tyto VSP nacházejí se má za to,

že se Objednatel s těmito VSP měl možnost veřejně seznámit a je na jeho odpovědnosti, zda tak udělal nebo zda tak sám chce nebo potřebuje učinit. Dodavatel nemá povinnost citovat ve smluvních dokumentech tyto VSP v plném znění ani je doslovně předčítat při telefonickém objednání.

Dodavatel před objednáním služeb nebo produktu upozornil Objednatele na existenci VSP, které veřejně trvale zpřístupnil

v plném znění před objednáním Objednatele a uzavřením Smlouvy o spolupráci.

Objednatel si je vědom, že s objednáním služeb nebo díla vznikají Dodavateli nezbytné přímé administrativní, grafické, tiskové, webové, programovací náklady. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit ve výši stanovené Dodavatelem dle aktuálního Ceníku Dodavatele.

Dodavatel má povinnost řádně archivovat staré verze těchto VSP a na požádání je poskytnout Objednateli v plném znění. Objednatel uzavírá smlouvu o spolupráci vždy ve znění VSP aktuálních k datu objednávky. VSP se tam nemůžou zpětně měnit.​

Zásady spolupráce

Dodavatel se zavazuje vyvíjet aktivitu tak, aby naplnil smysl poskytovaných služeb a vytvářených děl.
Jako Dodavatel jsme si vědomi, že k vám máme odpovědnost. Zejména za vaši důvěru, kterou nám objednáním služeb projevujete.


Technické i administrativní záležitosti se zavazujeme řešit operativně v co nejkratším možném čase, často v řádu hodin.

Pro výjimečné případy si vyhrazujeme dobu reakce a řešení problému do 15 pracovních dní.

Dodavatel deklaruje, že jeho služby a díla jsou zprostředkovány nebo prezentovány třetími stranami. Dodavatel proto neručí za úplný obsah takovýchto prezentací a deklaruje, že všechny podmínky a možnosti jednotlivých služeb a děl,

které dodává a provozuje jsou jasně stanoveny ve VSP Dodavatele a v oficiálních prezentačních materiálech Dodavatele, zejména na webových stránkách služby Dodavatele a v Licencích služeb. Dodavatel k tomuto účelu rovněž zpřístupnil klientskou linku 774 360 380 (dále jen „klientská linka“) s pracovníky Dodavatele, kde v pracovních hodinách poskytuje komplexní, živé a odborné, technické informace o svých službách a dílech.

Dodavatel i Objednatel se zavazují, že každý vzájemný spor budou řešit společně dohodou, přičemž se zavazují najít rozumný kompromis tak, aby obě smluvní strany nebyly poškozeny.
Dodavatel i Objednatel se zavazují, že v případě jakéhokoli sporu nedojde žádnou smluvní stranou k poškozování dobrého jména smluvních stran, vyhrožování nebo ke zveřejňování nepravdivých či neúplných informací kdekoli v rámci internetu

a veřejnosti.

Všechny konkrétní informace a skutečnosti ohledně nabídky a objednávky Objednatele, poskytnutých informací

o Objednateli nebo Dodavateli a vzájemné smluvní spolupráci, zejména však postupu při poskytování služeb podléhají utajení a mlčenlivosti a bez souhlasu Dodavatele nebo Objednatele nesmí být předány ani sděleny žádné třetí straně.
Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit

či ukončit celou službu a nahradit ji adekvátně jinou službou.
Souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů, firemních údajů, čísel, kontaktů, adres, grafických nebo textových materiálů pro účely nezbytné pro provoz služeb Dodavatele a pro zlepšování výkonu služeb.

Garance služeb

Dodavatel se zavazuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí prezentovat dobré jméno Objednatele, jeho služeb

či produktů za cílem zajištění nových klientů pro Objednatele a rozšiřování dobrého jména jeho podnikání.

Dodavatel se zříká veškerých práv na provize z obchodních transakcí Objednatele.
Dodavatel nebude požadovat žádné poplatky a žádné provize za poskytnuté klienty, zakázky a obchody a to v průběhu služeb ani po ukončení služeb.
Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním a technologickém odvětví

a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

Garantujeme vám slušné jednání a smysluplnou a pružnou komunikaci s námi. Garantujeme, že pro vás odvedeme slíbenou práci a dodáme objednané služby.

Garantujeme, že všechny stránky služeb, podmínky, materiály vydané Dodavatelem a klientská linka Dodavatele prezentují pravdivě služby „tak, jak jsou“. Objednatel má právo se dotazovat a ověřovat informace na živé infolince Dodavatele.
Garantujeme vám poskytnutí veškerých nám dostupných statistik o vašich využitých službách, tak abyste si byli vědomi objemu a prospěšnosti odvedené práce.

Dodavatel poskytuje garanci získání klienta pro službu Zasílání klientů. V případě, že chce objednatel kdykoli v budoucnu uplatňovat vůči dodavateli tuto garanci, má objednatel povinnost v průběhu služby písemně informovat dodavatele

o nedostatcích služby Zasílání klientů a o zájmu v případě ukončení služby uplatnit garanci získání klienta a to nejpozděj

40 dní před ukončením služby. V případě, že objednatel takto dodavatele neupozorní, nemá dodavatel vědomost o dané situaci a nemá možnost a dostatečný časový interval na zjednání nápravy dané situace, garanci získání klienta tak nelze uplatnit.

Garanci funkčnosti služby dostáváte v souvislosti s opravdovým výkonem a funkčností poskytnutých

nebo zprostředkovaných služeb. Garantujeme vám, že dle našich znalostí a zkušeností vám poskytneme

maximálně funkční služby.

Nataliya Medynská ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v objednávkách služby, nebo v písemné smlouvě, nebo na stránkách souvisejících se službou nebo v propagačních materiálech oficiálně vydaných Dodavatelem.

V případě, že se Objednatel opozdí se zaplacením platby za objednané služby více než 1 den od data řádné splatnosti uvedené na faktuře, proforma faktuře nebo příkazu k úhradě, bere Objednatel na vědomí, že Dodavatel není povinen dodržet smluvní garance služeb a je si vědom, že jako Objednatel trvale ztrácí nárok na tyto garance, jakož i závazky

a benefity, které z nich pro smluvní strany vyplývají.

Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností

ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby či osobní představy k ničemu nezavazujeme.

Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

Odměna za služby

Ceny služeb Dodavatele jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, na stránkách nebo v dokumentech Dodavatele.
Standardní splatnost daňových a platebních dokladů vystavených Dodavatelem je 14 dní.
Požaduje-li klient individuální splatnost nebo rozložení sumy na splátky, je povinen požádat Dodavatele písemně návrhem. Pokud tak Objednatel neučiní do 24 hodin od objednávky, Dodavatel vystaví doklad se standardní splatností.

Délka služby i dodání služby jsou vždy konkrétně stanoveny ve smlouvě o spolupráci.

Cenu za objednané služby je Objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury nebo faktury zaslané Dodavatelem Objednateli se 14-ti denní splatností, není-li písemně dohodnuto jinak.

Dodání objednaných a vytvořených služeb Objednateli proběhne vždy na základě platby Objednatele za tyto služby

nebo dílo. V případě, že Objednatel platí objednané služby nebo dílo na splátky, dodá mu Dodavatel vždy adekvátní část díla nebo služeb na základě zaplacené platby.

Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny za objednané služby nebo díla a toto prodlení je delší než 5 dnů,

má Dodavatel právo deaktivovat služby Objednatele nebo znemožnit užívání děl Objednatelem. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit smluvní cenu a není tím dotčeno ani právo Dodavatele na náhradu způsobené škody

a sankční pokutu.

Objednatel je povinen i v případě deaktivovaných služeb uhradit Dodavateli smluvní cenu za dodané služby nebo díla a to včetně sankcí a poplatků za více práce způsobené deaktivací nebo omezením služeb a případnou zpětnou aktivaci služeb.

Uhradí-li Objednatel řádně dlužnou sumu za objednané služby nebo díla, Dodavatel aktivuje služby do 5 dní od obdržení úhrady v plném rozsahu.

Sumu za objednané a zaplacené služby ani její část Dodavatel nevrací Objednateli.

Přeplatky nad rámec objednávky se Dodavatel zavazuje vrátit na účet Objednatele, když o to Objednatel požádá písemně, předloží bližší informace o tomto přeplatku a identifikuje se. Pokud o zaslání přeplatku Objednatel nezažádá do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přeplatek zaslán na bankovní účet, vystaví Dodavatel k platbě řádný daňový doklad včetně DPH a na žádost Objednatele poskytne Objednateli adekvátní služby v ceně přeplatku korespondující se službami Objednatelem již objednanými.

Při vystavení proforma faktury nebo platebního příkazu se Dodavatel zavazuje vystavit Objednateli řádný daňový doklad

za přijaté platby.

Porušení VSP
Objednatel i Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání druhé strany v rozporu s těmito VSP.

Odstoupením od smlouvy se smluvní strana nevzdává práva na náhradu vzniklé škody.

Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu,

která se stanovuje ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.
Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání Objednatele činí 832,- Kč včetně DPH za každé jednotlivé upomenutí.

Objednatel se zavazuje tyto náklady v případě takovéhoto upomínání Dodavateli uhradit.

Poruší-li Objednatel nebo Dodavatel některé body těchto VSP jsou povinni druhé smluvní straně nabídnout adekvátní finanční nebo non-finanční náhradu a kompenzaci za takovéto porušení, není-li písemně dohodnuto jinak.

Dodavatel je oprávněný předat dluh Objednatele na vymáhání třetí straně a to včetně informací o Smlouvě a objednávce včetně osobních údajů Objednatele.


Ukončení, prodloužení nebo stornování služeb

Objednání služeb Objednatelem je vždy závazné.

Pokud Objednatel není ekonomickým subjektem, vykonávajícím ekonomickou podnikatelskou činnost, je tedy Spotřebitelem a může od objednání služeb odstoupit dle zákonem stanovené 14 denní lhůty od objednání a to bez udání důvodu.

Pro ekonomické subjekty tato zákonná lhůta neplatí.
Žádný ekonomický subjekt, podnikatel není spotřebitelem a proto se na něj nevztahují a ani nemůžou vztahovat zákonné práva Spotřebitele.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o spolupráci a těchto VSP odstoupit:
- Bezplatně do 24 hodin od objednávky služeb a uzavření této Smlouvy o spolupráci.

- Po uhrazení storno poplatku za služby Dodavatele ve výši 25% hodnoty původní objednávky.

Po uplynutí této lhůty začínáme na objednávce Objednatele a vyhotovení služeb pracovat, aby je bylo možné dodat v čase
a termínech ke kterým jsme se zavázali.

Objednatel je do 24 hodin od uzavření smlouvy a objednání služeb nebo díla oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu a bez nároku Dodavatele na odstupné ve formě storno poplatku. Objednatel musí do 24 hodin od uzavření smlouvy zaslat Dodavateli písemnou žádost o takovémto odstoupení a to elektronicky na e-mail. V takovémto případě

je celá výroba služby nebo díla zrušena ještě v plánovacím procesu a spolupráce ukončená bezplatně.

Dodavatel o tomto stavu zašle Objednateli písemné potvrzení.

Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za objednané služby nebo díla od smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

V tomto případě se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli investované náklady a práci v podobě storno poplatku stanoveného Dodavatelem a to ve výši 25% z hodnoty celkové objednávky.

Ukončit lze pouze objednané a zaplacené služby. Ukončovat služby lze bez udání důvodu. Dodavatel má povinnost dané zaplacené služby deaktivovat na základě vaší písemné žádosti.

Tato smlouva se ukončuje uplynutím období všech služeb. Tato smlouva se může prodloužit uzavřením jakékoli nové objednávky na jakoukoli dobu plnění služby a nebo smluvním automatickým prodloužením pojištěných smluvních podmínek na stejné období plnění služby.

Snížit nebo zvýšit finanční plnění objednávky, provést změnu objednaných služeb, lze v případech, kdy nebyly služby v akci nebo nebyly služby poskytnuty se slevou nebo služby ani jejich části nebyly ještě dodány.
U služeb již zaplacených nelze měnit výši finančního plnění objednávky ani spolupráce, ani nelze požadovat po Dodavateli finanční rozdíl dle ceníku Dodavatele vyplývající z takovéto provedené změny.

Stornování služby a ukončení této Smlouvy o spolupráci po lhůtě 24 hodin od objednání Objednatelem je možné

po zaplacení storno poplatku stanoveného Objednatelem ve výši 25% z celkové ceny objednávky.

Objednatel se zavazuje od smlouvy odstoupit pouze písemně a to elektronickou nebo papírovou formou.

Výpověď ze služby je platná pouze v případě, že Objednatel zároveň požádá Dodavatele o možnost uhrazení nákladů Dodavatele v podobě odstupného a o vystavení storno poplatku za objednané služby se splatností 5 dní.

Objednatel se zavazuje tento storno poplatek v této splatnosti řádně uhradit.
Dodavatel se zavazuje vystavit Objednateli odstupné v podobě storno poplatku bez zbytečného odkladu a zároveň deaktivovat služby.
V případě, že Objednatel dle těchto VSP od smlouvy odstoupí, smluvní strany si sjednávají odstupné v podobě smluvního storno poplatku ve výši minimálně 25% z ceny služby nebo díla stanovené v objednávce uzavřené smlouvy.
Konečná výše storno poplatku se vypočítá v závislosti od dodané služby nebo díla a již započatých, dodaných, nebo provedených prací v době odstoupení Objednatele.

Informace o těchto podmínkách
Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb.
Znění těchto podmínek nebo Licencí byste měli pravidelně kontrolovat a to především před objednáním služeb.
Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění.
Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabývají účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a Natálií Medynskou. Neudělují práva žádným třetím stranám.
Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Všechny otázky těmito VSP neupravené se řídí platnými právními předpisy České Republiky.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Publikace těchto VSP

Verze 1.1 těchto VSP publikována dne 1.1.2023
Informace o způsobech, jak kontaktovat příslušné pracovníky, naleznete na kontaktní stránce.

bottom of page